ધોરણ-૧૦ પછી શું? ધોરણ – ૧૦ પછી શું કરશો?    After Std.10 ? 

વિગતે PDF માં જુવો 

                   વર્તમાન સમયમાં દરેક માતા-પીતાને પોતાના સંતાનોની તથા વિદ્યાર્થીને પોતાની ભાવી કારકિર્દી પ્રશ્નો સતાવતા હોય છે.ઘણી વાર યોગ્ય માહિતીના અભાવે પણ માતા-પિતા કે વિધાર્થી કારકિર્દી અંગે યોગ્ય નિર્ણય લઇ શકતા નથી.ધો.૧૦ પછી પણ ઉજ્જવળ કારકિર્દીની તકો રહેલી છે.અહીં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત લેટેસ્ટ માહિતી આપવામાં આવી છે ,જે દરેક વાલી તથા વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી બનશે તેવી આશા છે…………

 

એસ.એસ.સી પછી કારકિર્દી વિકલ્પો

ધોરણ – ૧૦

અહીંથી આકર્ષક પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ :::::

કરકીર્દી માર્ગદર્શન 2021 પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

આ પુસ્તકમાં કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે દસેક લેખો છે જેમ કે જાહેર સેવા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી, પત્રકારત્વ
IISC, સાયબર સુરક્ષાના અભ્યાસક્રમો, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ, એજ્યુકેશન લોન, વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસક્રમો, IGNOU અભ્યાસક્રમો વગેરે…

Covers Gujarati and English Medium for GSEB APP .

1. Covers Previous Year Board Paper in All 10,11,12 Sci & Commerce in PDF format for download in your mobile.

2. Covers All Subjects in GSEB Std. 10 i.e. Maths,Science,Social Study,English(FL & SL),Gujarati(FL & SL),Sanskrit,Hindi,Computer

 

3. Covers GSEB Std 11,12 Science, i.e. Maths,Physics,Chemistry,Biology

4. Covers All Subject in Std 12 Commerde  i.e. Account,Commerce and Management,Economics,S.P.,Statistics,Computer etc.

5. Having questionbank of morethan 25000 questions for both eng & gujarati medium.

6. It covers both Texbook MCQ as well as Pervious Year Question Paper MCQ, Very Short Answer (VSA), Long Answer (LA) and MCQs by Experts.

DOWNLOAD કારકિર્દી માર્ગદર્શન અંક ૨૦૨૦

ધોરણ ૧૦ પછી શું કરશો ? After Std.10 -Detail In PDF

આજે દરેક માતા પિતાની પોતાના બાળકોના અભ્યાસ પરત્વે આ એક જ ચિંતા હોય છે કે ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી શું કરવું ?ધો.૧૦ પછી પણ ઉજ્જ્વળ કારકિર્દીની તકો રહેલી છે.ઘણી વાર યોગ્ય માહિતીના અભાવે પણ અમુક વાલીઓ/તેજસ્વી બાળકો યોગ્ય નિર્ણય લઇ શકતા નથી.તો આ માહિતી તમામ વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બનશે એવી આશા સાથે ………..

(ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત – લેટેસ્ટ માહિતી )

ધોરણ ૧૦ પછી કારકિર્દીના વિકલ્પો – Click

ધોરણ – ૧૦ પછી શું કરશો? After Std.10?

After completing Std. 10, students in Gujarat have several options available to them. Some of the most popular ones are:

1. Pursuing Higher Secondary Education

The most traditional and commonly chosen option by students after completing Std. 10 is pursuing higher secondary education. Students can choose to enroll in either the science, commerce, or arts stream, depending on their interests and career aspirations.

Pros:

 • Provides a strong academic foundation for higher education
 • Opens up a wide range of career options
 • Widely recognized by employers and educational institutions

Cons:

 • Can be stressful and demanding
 • Limited practical exposure
 • May not be suitable for students who wish to pursue vocational careers
2. Vocational Courses

Another option available to students after completing Std. 10 is to pursue vocational courses. Gujarat has a vast network of ITIs (Industrial Training Institutes) and polytechnic colleges that offer a variety of vocational courses in fields such as engineering, fashion design, hotel management, and many others.

Pros:

 • Provides practical skills and knowledge
 • Greater employment opportunities in vocational fields
 • Shorter duration compared to traditional academic courses

Cons:

 • Limited academic exposure
 • May not be widely recognized by all employers and educational institutions
 • May not provide a strong foundation for higher education

3. Diploma Courses

Diploma courses are another popular option for students after completing Std. 10. These courses offer specialized training in fields such as engineering, nursing, and pharmacy, among others. Diploma courses are usually offered by polytechnic colleges and are considered to be a mix of vocational and academic courses.

Pros:

 • Provides specialized knowledge and skills
 • Widely recognized by employers
 • Greater practical exposure compared to traditional academic courses

Cons:

 • May not provide a strong foundation for higher education
 • Limited career options compared to academic courses
 • Can be demanding and stressful

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *